Despre noi

Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariatilor Dolj

Uniunea Judeteana a C.A.R. Dolj acorda si asigura servicii organizatorice, tehnice, metodologice si financiare caselor de ajutor reciproc asociate prin afiliere pentru realizarea sarcinilor statutare în vederea integrarii acestora în sistemul institutiilor financiare nebancare.

Activitatea Uniunii Judetene a CAR Dolj este nonprofit si are la baza urmatoarele obiective:

 • Prezinta, protejeaza, sustine si apara interesele specifice caselor de ajutor reciproc afiliate si ale membrilor acestora, în relatiile cu organele locale ale administratiei de stat, cu institutiile financiare, juridice si cu alte organizatii din România. În cazul în care institutiile guvernamentale, alte institutii sau organizatii lezeaza interesele caselor de ajutor reciproc, Uniunea Judeteana a CAR Dolj este împuternicita, în urma hotarârilor organelor colective de conducere, sa apeleze la formele legale de protest pentru apararea acestor interese;
 • Actioneaza pentru asigurarea respectarii autonomiei caselor de ajutor reciproc în conformitate cu statutul acestora si statutul propriu al Uniunii Judetene a CAR Dolj;
 • actioneaza pentru respectarea legislatiei financiare cu aplicabilitate la casele de ajutor reciproc, în scopul utilizarii corecte a fondurilor obstesti ale acestora;
 • organizeaza, împreuna cu Ministerul Finantelor Publice si alte institutii abilitate, instruiri, cursuri de pregatire în domeniul financiar-contabil, precum si schimburi de experienta;
 • asigura un sistem informational corespunzator pentru casele de ajutor reciproc asociate;
 • supravegheaza si controleaza activitatea caselor de ajutor reciproc afiliate din teritoriul sau potrivit regulamentului si normelor de supraveghere emise de Uniunea Nationala;
 • primeste, verifica si centralizeaza situatiile financiare periodice ale caselor de ajutor reciproc, în vederea depunerii la Uniunea Nationala;
 • protejeaza fondurile membrilor C.A.R. prin urmarirea introducerii la casele de ajutor reciproc a standardelor financiare prudentiale;
 • sprijina activitatea caselor de ajutor reciproc prin fondul de lichiditati;
 • actioneaza pentru respectarea legislatiei cu privire la raporturile de munca, asigurarile si protectia sociala la casele de ajutor reciproc afiliate ;
 • solutioneaza problemele de personal ale salariatilor de la casele de ajutor reciproc afiliate, exercita atributiile de personal în baza delegarii de competenta primita de la C.A.R.;
 • realizeaza orice alte activitati ce decurg din necesitatile de dezvoltare ale sistemului caselor de ajutor reciproc.

Uniunea Judeteana a CAR Dolj îsi desfasoara activitatea în baza statutului propriu, aprobat de conferinta reprezentantilor desemnati de casele de ajutor reciproc asociate, cu respectarea prevederilor Legii nr.122/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si a altor reglementari legale în domeniu.

CASELE DE AJUTOR RECIPROC – INSTITUTIILE FINANCIARE NEBANCARE FUNCTIONEAZA IN BAZA URMATOARELOR LEGI:

 1. Legea nr.122/16 octombrie 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr.93/ 08.04.2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr.246/18.07.2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile;
 4. Legea nr.82/24 decembrie 1991, a contabilitatii;
 5. OMF 3103/2017 privind aprobarea reglementarilor contabile valabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
 6. OMF 2861/2009 privind organizarea si inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 7. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 8. Legea nr.227/2015, Codul fiscal;
 9. Legea nr.53/24 ianuarie 2003, Codul muncii;
 10. HG 500/2011 privind Registrul general de evidenta a salariatilor
 11. Legea nr.266/29 iunie 2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
 12. OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori si OUG 52/2016 – privind contracte de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea OUG 50/2010;
 13. OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti
 14. Decretul 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa;
 15. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii, cu modificari si completari ulterioare.
 16. OMF 2634/2015 de aprobare a normelor metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile
 17. Legea 16/1996 a Arhivelor Nationale;
 18. Norme proprii privind creditarea membrilor CAR si regulament pentru constituirea si utilizarea fondului pentru ajutor in caz de deces
 19. Alte prevederi legale referitoare la activitatea IFN si CAR.

Uniunea Judeteana a CAR Dolj îsi asuma responsabilitatea numai pentru casele de ajutor reciproc afiliate.

Membrii Uniunii Judetene a CAR Dolj sunt casele de ajutor reciproc din judetul Dolj asociate prin afiliere.

Casele de ajutor reciproc asociate la Uniunea Judeteana a CAR Dolj recunosc, respecta prevederile statutului si hotarârile acesteia, implementeaza standardele financiare prudentiale stabilite în sistemul C.A.R. si accepta supravegherea activitatii conform Legii nr.122/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Membrii Uniunii teritoriale au urmatoarele drepturi:

 • sa participe la conferintele Uniunii Judetene a CAR Dolj;
 • sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere si de control ale Uniunii Judetene a CAR Dolj, prin reprezentantii lor, alesi în adunarile generale (conferintele) C.A.R.;
 • sa participe la desfasurarea activitatii uniunii, la elaborarea si înfaptuirea hotarârilor conferintei acesteia;
 • sa solicite si sa fie sprijiniti în rezolvarea divergentelor sau litigiilor cu tertii;
 • sa fie îndrumati si sa primeasca relatii autorizate de la uniune cu privire la activitatea proprie;
 • sa primeasca în scris sau pe suport electronic toate hotarârile Uniunii Judetene a CAR Dolj si ale Uniunii Nationale care le vizeaza activitatea;
 • sa se adreseze organelor de conducere ale Uniunii Judetene a CAR Dolj sau ale Uniunii Nationale în orice problema cu privire la activitatea proprie;
 • sa primeasca gratuit imprimatele specifice necesare activitatii proprii, în functie de posibilitatile financiare ale uniunii teritoriale.

Membrii Uniunii Judetene a CAR Dolj au urmatoarele obligatii:

 • sa foloseasca în activitatea lor simbolul grafic al sistemului C.A.R.;
 • sa respecte prevederile statutului Uniunii Judetene a CAR Dolj, hotarârile acesteia, normele si hotarârile emise de Uniunea Nationala;
 • sa participe la buna desfasurare a activitatii Uniunii Judetene a CAR Dolj, la elaborarea si înfaptuirea hotarârilor organelor de conducere ale acesteia;
 • sa contribuie la apararea integrittaii Uniunii Judetene a CAR Dolj si a sistemului C.A.R.;
 • sa întocmeasca si sa raporteze Uniunii Judetene a CAR Dolj periodic bilantul si executia bugetului de venituri si cheltuieli, precum si situasia activelor si pasivelor necesare raportarii la B.N.R.;
 • sa raporteze, la termenele stabilite, Directiei de supraveghere a Uniunii Nationale, prin intermediul Uniunii Judetene a CAR Dolj, indicatorii stabiliti pentru supravegherea caselor de ajutor reciproc;
 • sa foloseasca imprimatele specifice si documentatia standard întocmite de Uniunea Nationala;
 • sa respecte limitele de prudentialitate si risc în activitatea caselor de ajutor reciproc, în conformitate cu hotarârile emise de Uniunea Nationala;
 • sa întocmeasca si sa depuna la Uniunea Judeteana a CAR Dolj proiectul bugetului de venituri si cheltuieli la termenul stabilit, în vederea centralizarii;
 • sa respecte si sa aplice masurile dispuse de Uniunea Judeteana a CAR Dolj cu privire la situatiile conflictuale cauzate de acordarea vizei C.F.P.;
 • sa îndeplineasca la termen masurile stabilite în urma controlului efectuat de Uniunea Judeteana a CAR Dolj si sa informeze în scris, la termenele scadente, asupra modului de îndeplinire a acestora;
 • sa vireze lunar o contributie statutara, stabilita de conferinta Uniunii Judeteana a CAR Dolj pentru sustinerea activitatii acesteia.

Conferinta Uniunii judetene a CAR Dolj este forul suprem de conducere al acesteia.

Conferinta este alcatuita din reprezentantii alesi de casele de ajutor reciproc asociate, în baza normei de reprezentare stabilita de consiliul director.

Consiliul director este organul de conducere a activitatii Uniunii judetene a CAR Dolj între doua conferinte.

Controlul activitatii financiar-gestionare al Uniunii judetene a CAR Dolj este efectuat de Uniunea Nationala si de catre un cenzor ales. Acesta este subordonat numai conferintei Uniunii Judetene a CAR Dolj, careia îi raporteaza în legatura cu activitatea desfasurata, starea gestiunii în domeniul financiar-contabil si a prevederilor statutare.

Supravegherea activitatii caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, asociate Uniunii Judetene a CAR Dolj, este asigurata de Directia de supraveghere a Uniunii Nationale.

În activitatea sa, Uniunea Judeteana a CAR Dolj urmareste respectarea legilor care guverneaza activitatea sistemului C.A.R., hotarârilor si normelor Uniunii Nationale, precum si a propriilor hotarâri.

Conform statutului cadru al Caselor de Ajutor Reciproc afiliate uniunii drepturile si obligatiile membrilor sunt:

Drepturile membrilor

Membrii casei de ajutor reciproc au urmatoarele drepturi:

 • sa participe la adunarile generale (conferintele) casei de ajutor reciproc;
 • sa aleaga si sa fie alesi în structurile de conducere; un membru C.A.R. nu poate fi ales decât în conducerea unei singure case de ajutor reciproc;
 • sa depuna contributii la fondul social si sa primeasca împrumuturi, în cuantumul si conditiile aprobate de consiliul director;
 • sa beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;
 • sa primeasca dobânda la fondul social propriu;
 • sa solicite, daca se afla în situatie temporara de somaj sau alte situatii deosebite, aprobarea consiliului director pentru reesalonarea ratelor cu respectarea termenelor prevazute de statut; în aceste situatii îsi mentin calitatea de membri;
 • sa participe la analiza, dezbaterea si solutionarea problemelor casei de ajutor reciproc si sa faca propuneri pentru îmbunatatirea activitatii si a statutului acesteia;
 • sa se adreseze organelor de conducere ale uniunii teritoriale la care este afiliata casa de ajutor reciproc si ale Uniunii Nationale, în orice problema ce priveste situatia lor personala sau activitatea C.A.R.;
 • sa primeasca, la solicitare, un extras cu situatia financiara proprie;
 • sa cesioneze total sau partial fondul sau social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie mostenitorilor legali, la cererea acestora, dupa ce s-au retinut datoriile catre casa. În situatia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferentei se va face de la mostenitori, conform legii;
 • sa se transfere în cazuri justificate la o alta casa de ajutor reciproc afiliata la o uniune teritoriala judeteana, cu recunoasterea fondului social si a vechimii în C.A.R;
 • sa beneficieze de formele de asistenta sociala în conditiile stabilite prin regulamentul întocmit de adunarea generala (conferinta).
Obligatiile membrilor

Membrii au urmatoarele obligatii:

 • la înscriere, sa studieze prevederile statutului C.A.R., sa achite aportul initial la capitalul C.A.R. si sa constituie fondul social minim;
 • sa respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele de functionare si hotarârile adunarii generale (conferintei);
 • sa participe la buna desfasurare a activitatii casei de ajutor reciproc, la elaborarea si înfaptuirea hotarârilor adunarii generale (conferintei);
 • sa apere integritatea fondurilor si sa contribuie la dezvoltarea lor;
 • sa depuna la fondul social initial o suma în limita hotarâta de adunarea generala (conferinta);
 • sa achite ratele la împrumut, dobânda aferenta si penalitatile dupa caz în conditiile stabilite prin contractul de împrumut;
 • sa informeze casa de ajutor reciproc asupra oricarei modificari privind datele personale.