UJCAR DOLJ

Uniunea Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc Dolj este organizaţia de reprezentare a 30 de case de ajutor reciproc cu peste 30000 de membri, la nivel judeţean şi de supraveghere a activităţii acestora împreună cu Uniunea Naţională a C.A.R.

UNIUNEA JUDEȚEANĂ A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC DOLJ

Uniunea Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc Dolj este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, creată prin asocierea caselor de ajutor reciproc – instituţii financiare nebancare – conform Legii nr.122/1996 republicată, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005, şi este afiliată la Uniunea Naţională a C.A.R. a Salariaţilor din România.

Uniunea Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc Dolj acordă si asigură servicii organizatorice, tehnice, metodologice si financiare caselor de ajutor reciproc asociate prin afiliere pentru realizarea sarcinilor statutare în vederea integrării acestora în sistemul institutiilor financiare nebancare.

 

Începând cu 1.01.2013 Uniunea Naţională a pus la dispoziţia C.A.R. din sistemul său programul informatic de contabilitate şi gestiune SiCAR în mod gratuit.

 

Conferința Uniunii județene a C.A.R Dolj este forul suprem de conducere al acesteia. Conferința este alcătuită din reprezentanții aleși de casele de ajutor reciproc asociate, în baza normei de reprezentare stabilită de consiliul director al uniunii. Consiliul director este organul de conducere a activității Uniunii județene a C.A.R. Dolj între doua conferinte.

Consiliul director U.J.C.A.R.S. Dolj

Presedinte

Dumitru Alexandru - CAR Electrocentrale

Vicepresedinte

Pascu Georgeta - CAR Ford Craiova

Secretar

Badiță Marcela-Mari - CAR Frăția Filiași

Membru

Poenaru Florentina Roxana - CAR E.C.M.G.N.

Membru

Casangiu Anca Maria - CAR Oltenia Pielesti

Membru

Gone Ionel - CAR S.C.J.U. Craiova

Director economic

Olteanu Oana-Maria

Controlul activitații financiar-gestionare al Uniunii județene a C.A.R. Dolj este efectuat de Uniunea Națională si de către un cenzor ales. Acesta este subordonat numai conferinței Uniunii Județene a C.A.R. Dolj, căreia îi raportează în legatură cu activitatea desfășurată, starea gestiunii în domeniul financiar-contabil si a prevederilor statutare.

Cenzori

Cenzor

Nicola Stefana

Cenzor supleant

Epure Florin

OBIECTIVE, DREPTURI, OBLIGATII

 • Obiective
 • Drepturile membrilor Uniunii teritoriale Dolj
 • Obligațiile membrilor Uniunii teritoriale Dolj
 • prezintă, protejează, susține și apară interesele specifice caselor de ajutor reciproc afiliate si ale membrilor acestora, în relațiile cu organele locale ale administrației de stat, cu instituțiile financiare, juridice si cu alte organizații din România. În cazul în care instituțiile guvernamentale, alte instituții sau organizații lezează interesele caselor de ajutor reciproc, Uniunea Județeană a C.A.R. Dolj este împuternicită, în urma hotărârilor organelor colective de conducere, să apeleze la formele legale de protest pentru apărarea acestor interese;
 • acționează pentru asigurarea respectării autonomiei caselor de ajutor reciproc în conformitate cu statutul acestora si statutul propriu al Uniunii Județene a C.A.R. Dolj;
 • acționează pentru respectarea legislației financiare cu aplicabilitate la casele de ajutor reciproc, în scopul utilizarii corecte a fondurilor obștesti ale acestora;
 • organizează, împreună cu Ministerul Finantelor Publice si alte instituții abilitate, instruiri, cursuri de pregatire în domeniul financiar-contabil, precum si schimburi de experiență;
 • asigură un sistem informațional corespunzător pentru casele de ajutor reciproc asociate;
 • supraveghează și controlează activitatea caselor de ajutor reciproc afiliate din teritoriul său potrivit regulamentului și normelor de supraveghere emise de Uniunea Națională;
 • primește, verifică si centralizează situațiile financiare periodice ale caselor de ajutor reciproc, în vederea depunerii la Uniunea Națională;
 • protejează fondurile membrilor C.A.R. prin urmărirea introducerii la casele de ajutor reciproc a standardelor financiare prudentiale;
 • sprijină activitatea caselor de ajutor reciproc prin fondul de lichidități;
 • acționează pentru respectarea legislației cu privire la raporturile de munca, asigurările si protecția socială la casele de ajutor reciproc afiliate;
 • soluționează problemele de personal ale salariaților de la casele de ajutor reciproc afiliate, exercită atribuțiile de personal în baza delegării de competență primită de la C.A.R.;
 • realizează orice alte activități ce decurg din necesitățile de dezvoltare ale sistemului caselor de ajutor reciproc.
 • să participe la conferințele Uniunii Județene a C.A.R. Dolj;
 • să aleagă și să fie aleși în organele de conducere și de control ale Uniunii Județene a C.A.R. Dolj, prin reprezentanții lor, aleși în adunările generale (conferințele) C.A.R.;
 • să participe la desfașurarea activitații uniunii, la elaborarea și înfăptuirea hotărârilor conferinței acesteia;
 • să solicite și să fie sprijiniți în rezolvarea divergențelor sau litigiilor cu terții;
 • să fie îndrumați și să primească relații autorizate de la uniune cu privire la activitatea proprie;
 • să primească în scris sau pe suport electronic toate hotarârile Uniunii Județene a C.A.R. Dolj și ale Uniunii Naționale care le vizează activitatea;
 • să se adreseze organelor de conducere ale Uniunii Județene a C.A.R. Dolj sau ale Uniunii Naționale în orice problemă cu privire la activitatea proprie;
 • să primească gratuit imprimatele specifice necesare activitații proprii, în funcție de posibilitațile financiare ale uniunii teritoriale.
 • să folosească în activitatea lor simbolul grafic al sistemului C.A.R.;
 • să respecte prevederile statutului Uniunii Județene a C.A.R. Dolj, hotărârile acesteia, normele si hotărârile emise de Uniunea Națională;
 • să participe la buna desfașurare a activității Uniunii Județene a C.A.R. Dolj, la elaborarea si înfăptuirea hotărârilor organelor de conducere ale acesteia;
 • să contribuie la apărarea integrității Uniunii Județene a C.A.R. Dolj si a sistemului C.A.R.;
 • să întocmească și să raporteze Uniunii Județene a C.A.R. Dolj periodic bilanțul si execuția bugetului de venituri si cheltuieli, precum și situația activelor si pasivelor necesare raportarii la B.N.R.;
 • să raporteze, la termenele stabilite, Direcției de supraveghere a Uniunii Naționale, prin intermediul Uniunii Județene a C.A.R. Dolj, indicatorii stabiliți pentru supravegherea caselor de ajutor reciproc;
 • să folosească imprimatele specifice și documentația standard întocmite de Uniunea Națională;
 • să respecte limitele de prudențialitate și risc în activitatea caselor de ajutor reciproc, în conformitate cu hotărârile emise de Uniunea Națională;
 • să întocmească și să depună la Uniunea Județeană a C.A.R. Dolj proiectul bugetului de venituri și cheltuieli la termenul stabilit, în vederea centralizării;
 • să respecte și să aplice măsurile dispuse de Uniunea Județeană a C.A.R. Dolj cu privire la situațiile conflictuale cauzate de acordarea vizei C.F.P.;
 • să îndeplinească la termen măsurile stabilite în urma controlului efectuat de Uniunea Județeană a C.A.R. Dolj și să informeze în scris, la termenele scadente, asupra modului de îndeplinire a acestora;
 • să vireze lunar o contribuție statutară, stabilită de conferința Uniunii Județene a C.A.R. Dolj pentru susținerea activității acesteia.