C.A.R Afiliate

Uniunea Județeană a Caselor de Ajutor Reciproc Dolj

 • Drepturile membrilor
 • Obligațiile membrilor

Membrii casei de ajutor reciproc au urmatoarele drepturi:

 • sa participe la adunarile generale (conferintele) casei de ajutor reciproc;
 • sa aleaga si sa fie alesi în structurile de conducere; un membru C.A.R. nu poate fi ales decât în conducerea unei singure case de ajutor reciproc;
 • sa depuna contributii la fondul social si sa primeasca împrumuturi, în cuantumul si conditiile aprobate de consiliul director;
 • sa beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;
 • sa primeasca dobânda la fondul social propriu;
 • sa solicite, daca se afla în situatie temporara de somaj sau alte situatii deosebite, aprobarea consiliului director pentru reesalonarea ratelor cu respectarea termenelor prevazute de statut; în aceste situatii îsi mentin calitatea de membri;
 • sa participe la analiza, dezbaterea si solutionarea problemelor casei de ajutor reciproc si sa faca propuneri pentru îmbunatatirea activitatii si a statutului acesteia;
 • sa se adreseze organelor de conducere ale uniunii teritoriale la care este afiliata casa de ajutor reciproc si ale Uniunii Nationale, în orice problema ce priveste situatia lor personala sau activitatea C.A.R.;
 • sa primeasca, la solicitare, un extras cu situatia financiara proprie;
 • sa cesioneze total sau partial fondul sau social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie mostenitorilor legali, la cererea acestora, dupa ce s-au retinut datoriile catre casa. În situatia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferentei se va face de la mostenitori, conform legii;
 • sa se transfere în cazuri justificate la o alta casa de ajutor reciproc afiliata la o uniune teritoriala judeteana, cu recunoasterea fondului social si a vechimii în C.A.R;
 • sa beneficieze de formele de asistenta sociala în conditiile stabilite prin regulamentul întocmit de adunarea generala (conferinta).

În cazul în care membrii constata ca în desfasurarea activitatii C.A.R., consiliul director sau unii dintre membrii acestuia nu respecta prevederile statutare, persoane sau institutii comit abuzuri sau lezeaza drepturile stabilite prin statut, sesizeaza uniunea teritoriala sau Uniunea Nationala pentru a fi convocata conferinta în vederea stabilirii masurilor corespunzatoare. Convocarea se poate realiza de catre uniunea teritoriala sau Uniunea Nationala, dupa caz, pe baza informatiilor sau constatarilor certe, detinute de acestea în scris, dupa o temeinica verificare.

În cazul decesului membrului C.A.R., mostenitorii legali pot primi un ajutor de deces nerambursabil, în conditiile stabilite de consiliul director.

Membrii au urmatoarele obligatii:

 • la înscriere, sa studieze prevederile statutului C.A.R., sa achite aportul initial la capitalul C.A.R. si sa constituie fondul social minim;
 • sa respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele de functionare si hotarârile adunarii generale (conferintei);
 • sa participe la buna desfasurare a activitatii casei de ajutor reciproc, la elaborarea si înfaptuirea hotarârilor adunarii generale (conferintei);
 • sa apere integritatea fondurilor si sa contribuie la dezvoltarea lor;
 • sa depuna la fondul social initial o suma în limita hotarâta de adunarea generala (conferinta);
 • sa achite ratele la împrumut, dobânda aferenta si penalitatile dupa caz în conditiile stabilite prin contractul de împrumut;
 • sa informeze casa de ajutor reciproc asupra oricarei modificari privind datele personale.
 • sa cunoasca dispozitiile statutului , ale reglementărilor legale aplicabile activității casei de ajutor reciproc și normelor aprobate în sistemul C.A.R. privind activitatea de economisire și de acordare a împrumuturilor, să se informeze asupra modificărilor aduse statutului, hotărârilor adunărilor generale (conferințelor), după caz ale Consiliului director și a altor reglementări făcute publice de către C.A.R.
 • să contribuie la realizarea obiectului de activitate al C.A.R.
 • să sesizeze conducerea C.A.R. sau, după caz, conducerea U.J.C.A.R. sau U.N.C.A.R.S.R. când constată nereguli în activitatea C.A.R. sau în orice problema ce privește situația financiară în calitatea sa de membru.
 • să nu cauzeze prejudicii de imagine C.A.R. și să nu instige alți membri la denigrarea imaginii C.A.R. prin acțiunile lor. În caz contrar aceștia își pierd calitatea de membri C.A.R. prin hotărârea Consiliului director.